Newark Public Housing

Old Newark

1944
Photo from the Library of Congress.

1944

Photo from the Library of Congress.

bradleycourthammondmaps.jpg bradleycourt031944.jpg bradleycourt021944.jpg bradleycourt011944.jpg